Comarch softver

Istra¾ivanje pokazuje da bi trebalo odabrati oprezan odabir pravog programa za tvrtku. To je ili alat koji smo odabrali koji æe imati uèinak i koji æe imati pozitivan uèinak na rast tvrtke, ¾eleæi u punoj dozi od preciznog odreðivanja svrhe koju koristi. Meðutim, tro¹kovi inovativnih IT rje¹enja za mnoge tvrtke - osobito one mlade - mogu biti preveliki da bi im se dopustilo da budu u zabludi.

Proizvoðaèi svjesni tih tema sve vi¹e nude nove distribucijske sustave za svoj softver. Primjer je optima demo program koji vam omoguæuje provjeru funkcionalnosti ovog ureðaja u razdoblju od 60 dana. Nakon zavr¹ne faze, kupac mora odluèiti hoæe li kupiti softver ili se iskljuèiti iz njega. U uspjehu, kada se kupac odluèi nastaviti svoju sudbinu, postoji moguænost da veæ postojeæu bazu podataka prenesemo iz moguænosti demo snimanja u punopravnu verziju. Va¾no je naglasiti da poredak u demonstracijskoj sposobnosti ima pune funkcije koje su jeftine u punoj verziji. Jedini uvjet je stanje koje mo¾ete koristiti iz aplikacije. Tvrtka koja se bavi ovim standardnim rje¹enjem mo¾e dobiti optima demo verziju, od strane proizvoðaèa nakon ¹to je obrazac za registraciju unaprijed ispunjen, ili ga naruèiti na CD-u na adresu tvrtke. Alat u ovoj grupi ima savr¹enu podr¹ku proizvoðaèa, zato u uspjehu kada je korisnik u nevolji s njegovom podr¹kom uvijek mo¾e doæi do tehnièke subvencije. I na stranici mo¾ete vidjeti materijale koji æe raditi u odgovarajuæem rasporedu ovog sustava. Dodatna prednost programa Optima je i to ¹to je veæ spremna baza podataka. Zbog onoga ¹to smatramo njihovim dugogodi¹njim radom, dodatno æemo brzo instalirati demo bazu podataka koja veæ ima uzorna naselja. Zahvaljujuæi tome, u moguænosti smo testirati sve programske podatke koji se trenutno nalaze na njemu. Njihova instalacija je takoðer otvorena i ne bi trebala uzrokovati probleme ni za poèetnike ovog softvera.