Datum blagajne

Trenutno se gotovo u bilo kojoj trgovini bavimo raèunalnom prodajom. Osnovni ureðaj ove vrste podru¾nica je stoga fiskalni postnet bingo xl - ureðaj koji preuzima zadaæu kori¹tenja evidentiranja prometa, kao i iznosa poreza, i komercijalnih i PDV-a, u sluèaju maloprodaje.

Prva odreðena vrsta ovog skupa je ERC fiskalni registar. To je mnogo jednostavniji ureðaj koji koristi prilièno nizak RAM (kapacitet varira od nekih do osam megabajta. Obièno traje oko pet godina - nakon pro¹le sezone vlasnik treba dobiti novu blagajnu ili jednostavno zamijeniti fiskalni modul. Vanjske ureðaje mo¾ete povezati s fiskalnom valutom ERC-a, ali ne mo¾ete prodati pomoæu raèunalne aplikacije.

Meðu tipovima ERC-a, izmeðu ostalog, dodjeljuju se prijenosni kockarnici, poznati i pod imenom mobilnih kasina. Uvijek se koriste u bliskim trgovinama, postoje na trgovima ili bazarima, gdje je njihova kompaktna velièina velika prednost. Takoðer se preporuèuje da blagajne s jednim sjedalom imaju ne¹to ¹iru slobodu od prijenosnih modela. Takoðer æe povezati druge ureðaje, kao ¹to su vage, s njima.

POS blagajna je mnogo naprednija vrsta opreme. Osposobljeni su za raèunala koja se bave registracijom prometa i, dodatno, za provedbu mnogih razlièitih aktivnosti, u kombinaciji s prikupljanjem podataka o proizvodima i njihovom prodajom. Najjednostavniji POS sustavi obièno se okupljaju: fiskalni pisaè, tipkovnica, monitor (standardni i zaslon osjetljiv na dodir i raèunalo. Meðutim, ako se raèuna na pro¹ireni sustav, blagajna se mo¾e povezati s gotovo bilo kojim vanjskim pomoænim ureðajem.

POS blagajna je vrlo profitabilna investicija jer, za razliku od ERC blagajne, ima ¹ansu pro¹iriti RAM memoriju, zamijeniti softver u razlièite i instalirati sna¾niji procesor. Va¾no je napomenuti da u sada¹njem sustavu, fiskalni ureðaj nije samo blagajna veæ i pisaè koji izdaje raèun.