Djeeji psiholog silesian ruda

Ako nam se èini da dijete, zbog svoje dobi, ne treba psiholo¹ku podr¹ku, onda smo ozbiljno pogre¹ni. Nije posve toèno da se psiholo¹ki problemi javljaju u mu¹karca u odrasloj dobi. Takva je izjava obièna. Djeci je takoðer potrebna podr¹ka kako bi se nosili s izazovima koje im svakodnevni ¾ivot predstavlja.

Kada dijete ode do lijeènika, nemojte ga smatrati inferiornom kategorijom. Ne smijemo ga u potpunosti pripremiti. Dijete mora osjetiti da je lijepo i prihvaæeno u ¹irem smislu. I savjetovanje sa specijalistom, koji je djeèji psiholog Krakow, samo je rezultat na¹e brige i da se radije nosimo s njim. Da æe dijete osjetiti da ga posjeta ne pogor¹ava u vlastitim oèima, uskoro æe biti otvoren za po¹tivanje psihologa. Isto je va¾no, kako bi se postigli odgovarajuæi uèinci terapije.

Kada trebam iæi kod psihologa s mojim djetetom? Bilo koju vrstu pona¹anja koja nije ispravna u va¹em umu, bilo koji poremeæaj koji primijetite treba konzultirati sa struènjakom. Ako dijete ima lo¹e odnose sa suradnicima i kolegama u ¹koli, ili se boji iæi u grupu u timu, trebamo reagirati. Zapamtite da takvi stavovi nisu normalni, veæ patolo¹ki. Ne samo da èine da se dijete pona¹a neprimjereno, veæ i produbljuju njegovu psiholo¹ku temu. Nemojmo ih potkopavati. Poku¹ajmo otkriti uzrok. Naravno, ne sam, ako to nije moguæe. Ne ukljuèujemo udobne predispozicije za to. Ali samo ako posjetite lijeènika.

Odabir psihologa za posjetu vlastitom djetetu, uvijek tra¾imo osobu koja pokazuje dobar i ljubazan stav na dobar dan. Atmosfera koju psiholog obavlja u svom uredu dobro je mjesto za uèinke sastanka. Dijete se mora dobro osjeæati s njim. Mora pronaæi psiholo¹ki ¹tit protiv lo¹ih emocija i postiæi sigurnosno iskustvo u svojoj tvrtki. Jo¹ uvijek mora postojati osjeæaj da ¹to god on ka¾e, psiholog æe nastaviti prihvaæati njegovu sposobnost da ga vidi.