Dva mjeseca za kupnju blagajne

https://psoriasis-cream.eu/hr/

U 2015. do¹lo je do promjena u obvezama kori¹tenja blagajne. Zajedno sa zakonom potpisanim 4. studenog 2014. godine, rasla je skupina poduzetnika koji ¾ele kupiti blagajnu.Fiskalna blagajna nema smisla za ogranièenje maloprodaje, ona u potpunosti stvara nove prodavaèe za isporuku i prodaju usluga.

©to se tièe isporuke, od sada æe blagajnici trebati dobavljaè parfema i toaletne vode. Proizvodi koji se isporuèuju na razini zrakoplova ne ulaze u njih. Poduzeæa koja uzrokuju takve usluge kao ¹to su: isporuka tekuæeg plina, proizvodi koji se mogu koristiti u sluèaju motornih goriva ili njihovih dodataka, prikolice, prikolice, motori, duhanski proizvodi, alkoholna piæa, radio oprema, telefon, komunikacija, kamera CD i DVD, kao i kasete, magnetne vrpce i diskete takoðer moraju imati blagajnu. Takoðer tretira pru¾atelje digitalnih i analognih nosaèa podataka koji su spremljeni kada se takoðer ne registriraju.U sluèaju pru¾anja pomoæi, pojavio se mnogo vi¹e nego u uspjehu isporuke. Fiskalna blagajna nema smisla u vrhu maloprodaje, a odnosi se i na: popravke motornih vozila, motocikala i mopeda (takoðer popravke guma, kotaèa, njihovu ugradnju, protektiranje i regeneraciju, tehnièki pregled i iskustvo vozila, prijevoz osoba i njihove ruène prtljage taksijem, njegom medicinske usluge struènjaka i stomatologa te usluge frizerki, kozmetièara i kozmetièkih usluga. Usluge prehrane koje nude velike stvari (sezonska sezona i ugostiteljstvo i ja moram imati fiskalnu kasu bez razloga na vrhu prodaje. ©to je dobro, pravne usluge (npr. Usluge koje nudi odvjetnik u¹le su u posljednju skupinu, ali iskljuèuju usluge koje su predlo¾ili javni bilje¾nici.Fiskalna blagajna nema smisla za vrhunac maloprodaje samo za maloprodaju ili za prodaju fizièkim osobama koje ne vode poslovanje. U sluèaju kada su klijenti samo tvrtke, ustanove i prodajna mjesta u gore navedenim rasponima, nije potrebno imati blagajnu.Morate imati da se zakon primjenjuje na sve visoko uvr¹tene, a ne samo na nove porezne obveznike. U uspjehu poreznih obveznika koji nisu imali obvezu registrirati prodaju putem blagajne, uz razlog za 2015. godinu, kupiti fiskalnu blagajnu, izvr¹iti fiskalizaciju i dostaviti je u naslovu. Prisutni ste samo 2 mjeseca.