Ekolo ka modna revija u koli

Glavna subota bila je predstava najnovije kolekcije lokalnog proizvoðaèa odjeæe. Dogaðaj je privukao veliku dozu gledatelja koji su morali provjeriti ¹to su dizajneri pripremili za skladateljsku sezonu. Meðu publikom mogli smo vidjeti i nekoliko slavnih osoba, novinara i politièara.Prefinjena emisija bila je u najboljoj komponenti, a cijela je zavr¹ila bez ikakvih prepreka. Takvi smo se mogli diviti modelima koji predstavljaju divnu, ljetnu, ruèno izraðenu odjeæu. Za njihovu primjenu kori¹tene su potpuno iskrene i lagane tkanine, niske boje, ukljuèujuæi pamuk, lan i svilu. Na¹i novinari najvi¹e su se brinuli o prozraènim, ¹arenim maksi suknjama u potpunosti pripremljenim na kukièanje. Meðu njima, odu¹evljenje je izazvalo èipka, romantiène haljine i bluza s rufflesima i vezenim bikinijem. Za toplu odjeæu dizajneri su, meðu ostalima, za ljude, izmeðu ostalog, predlo¾ili pletene kape s debelim kru¾nim raskri¾jima, ukra¹ene èipkom i ¹arenim cvijeæem.Nakon koncerta odr¾ana je aukcija prekrasne vjenèane haljine koja je napravljena za modernu priliku. Haljina je prodana osobi koja je ¾eljela ostati anonimna. Osim toga, prodano je jo¹ nekoliko odjeæa iz najnovije kolekcije. Prihodi od sada¹nje prodaje bit æe prodani lokalnom siroti¹tu. Potrebno je naglasiti da tvrtka rado podr¾ava razlièite mirne i sigurne akcije. Njezin je poslodavac veæ vi¹e puta dodijelio svoje proizvode na aukcije, a ako je predmet prodaje bio èak i posjet tvornici.Predstavnik tvrtke rekao nam je da æe najnovija kolekcija brzo krenuti u biljke poèetkom svibnja. Osim toga, najavio je da ime razmi¹lja o uspostavljanju raèunala, u kojem bi zbirke bile dobre, osim u stacionarnim trgovinama.Va¹ modni brand je jedan od najveæih proizvoðaèa odjeæe na svijetu. Predstavlja nekoliko tvornica u svim regijama. Zapo¹ljava nekoliko tisuæa ljudi, au dana¹nje vrijeme mnogo je najboljih krojaèa, krojaèa i dizajnera. Svaka faza imena daje zbirke u suradnji s istaknutim poljskim dizajnerima. Ove su zbirke toliko uspje¹ne da su èak i prije lansiranja trgovine, oni koji su spremni zapoèeti red èekanja od jednog kilometra ujutro. Ove zbirke idu istog dana.Rezultati ovog autoriteta od mnogo godina brzo igraju veliku ulogu meðu potro¹aèima, takoðer u zemlji, kao iu inozemstvu. Pi¹uæi o njoj, èini se da ne spominjemo mnoga zadovoljstva koja je postigla i koja ukljuèuju da su kljuèevi najvi¹e klase.

Pogledajte svoju trgovinu: Odjeæa za jednokratnu upotrebu