Industrijska sigurnost

Èistoæa i sigurnost polo¾aja knjige u industrijskim poduzeæima je naèelo ako zavisimo od razgovora o zapo¹ljavanju bilo kojeg zaposlenika. Ako poslodavac ne zadovolji tra¾ene standarde u pogledu povjerenja i zdravlja na radu na odreðenom radnom mjestu, neæe biti u moguænosti zaposliti ljude ili se suoèiti s velikim ekonomskim gubicima u sluèaju nepravilnosti - ali tada æe znaèenje prije ili kasnije razmotriti.

Motion Free

Proizvodna industrija ukljuèuje kori¹tenje raznih strojeva i ruènog alata za preradu plastike, hrane, kemijskih proizvoda, metala i mnogo novih materijala. Mnogi od njih organiziraju se u suhoj i opu¹tenoj ko¾i, u klubu s kojim je u drugoj fazi provedbe potrebno primiti dijelove ove pra¹ine u zrak koji di¹e svaka ¾ena u biljci. Kao osjetljivo za va¹e zdravlje ne samo privremeno, veæ i dugoroèno, mo¾ete ¾ivjeti udi¹uæi otrovne èestice pra¹ine, otkrili smo na primjeru poznatog azbesta. Danas nema potrebe obja¹njavati nikome da dugoroèni prolaz u okoli¹u zagaðenom polenom neæe ostati ravnodu¹an prema njihovim pluæima i kaznama za stanje njihovog stana.

Stoga, znati ¹to je instalacija sustava otpra¹ivanja. Ako na trgu na¹ih proizvodnih poslovnih strojeva koristimo strojeve koji pra¹inu stavljaju u strog broj, svakako bismo trebali instalirati postrojenja za otpra¹ivanje, tj. Sustav za uklanjanje pra¹ine u sluèaju kaseta ili ciklona. Odabir takve sheme odnosi se na vrstu oneèi¹æujuæih tvari koju proizvodimo, njihovu kolièinu i podruèje na kojem æe se instalacija odr¾avati. Stoga je te¹ko procijeniti tro¹kove takvih postupaka. Svakako, to je posljednja investicija veæ godinama, posebice zato ¹to zahvaljujuæi tome ne osiguravamo nikakvu pritu¾bu od biv¹ih zaposlenika koji nas izdaju zbog izlo¾enosti profesionalnim bolestima, ¹to znaèi da ¾ivimo fatalno na kraju na¹ih financija.