Lijeeenje depresije

Depresija je velika bolest i najavljuje moæ u svojim oblicima. Lijeèenje stoga mora imati razlièite oblike. Upotreba farmakolo¹kih sredstava nije dobro rje¹enje.

Ispravno zapoèeto lijeèenje ove bolesti mora zapoèeti s odgovarajuæom dijagnozom. Pacijenti koji do¾ivljavaju depresiju najèe¹æe spadaju meðu njezine slike struènjaku prvog kontakta, koji je obiteljski specijalist. Takoðer se dogaða da su dovedeni do neurologa. Dijagnoza je izgraðena mnogo, a rje¹enje je biti sedativima i pomoæi u dobrom spavanju. Kori¹tenje takvih lijekova je odmah nakon pet tjedana vo¾nje. Nesporno, dakle, postoji posebno lo¹a metoda za lijeèenje depresije. U sluèaju upuæivanja odmah na psihijatrijsku kliniku, recept za posjedovani defekt su antidepresivi, takoðer jako zarazni.

Prvi simptomi defekta su stalna tuga, nedostatak osjeæaja ¾ivota, nedostatak sposobnosti da se osjeæaju pozitivne emocije, nesanica ili upravo suprotno - pretjerana pospanost. I da postoji i nedostatak energije potrebne za dosadan rad, ili obiène aktivnosti svakodnevnog ¾ivota, nedostatak moguænosti i mnogo somatskih bolesti.

Prvi korak u opciji izlaska iz bolesti trebao bi biti tjelesna aktivnost. To je osobito pristupaèna metoda lijeèenja u zapadnoj Europi. Terapeuti zapoèinju s najozbiljnijim sluèajevima ljudi koji nemaju energije da izrastu iz kreveta, ili oni koji uzimaju znanje vezano za samoubojstvo. Pokret je izrazito prijateljski utjecao na kemiju ljudskog mozga. Tijekom fizièkog napora pojavljuje se dobro raspolo¾enje i korisno je stimulirati tijelo. Samo aktivan stav daje dobre rezultate u borbi protiv depresije.

Prema opæe dostupnim statistikama, oko 5 posto svih oboljelih dobiva depresiju, ¹to je uspjeh ove bolesti, koji zahtijeva lijeèenje uz odr¾avanje farmakologije. U sluèaju da joj tjelesna aktivnost bolesne osobe ne pomogne èaroliju i ne daje joj energiju, posjetite psihijatrijsku kliniku. Psihijatar i ¾ena koja pate odluèit æe hoæe li se lijeèenje depresije u Krakovu vjerojatno zavr¹iti u ustanovi, ili je bolnièko lijeèenje potrebno ili æe se planirati antidepresivni lijekovi.