Modul program anak soleh

Optima program je mre¾a mnogih integriranih izvr¹nih modula baziranih na ovoj jedinstvenoj bazi podataka. U odnosu na resurse odreðene tvrtke, moduli se mogu slobodno kombinirati. Program kreira u grupi Microsoft Windows mre¾a (moguæi rad za jednog korisnika iu on-line skupinama (Microsoft Internet Explorer 7.0 ili veæi.

Optima program radi iskljuèivo na temelju Microsoft SQL Server 2005, 2008 ili 2008 R2 (verzija 2000 nije podr¾ana. Tijekom instalacije trebate se upoznati s preostalim zahtjevima konfiguracije internetske opreme i sadr¾ajem licence. Sustav ljudskih resursa namijenjen je lakim i srednjim poduzeæima. Savr¹eno radi s novim elementima kao ¹to su fakturiranje, upravljanje i trgovina s èasopisom. Kupit æe se na:- registracija zaposlenika,- namire plaæanja, uzimajuæi u obzir izostanke, prekovremeni rad,- provjeru odsutnosti zaposlenika, dane dopusta,izrada kozmetike za postavljanje radnih popisa,- ugovaranje,- raèunovodstvo za odsutnosti u vezi s roditeljskim, roditeljskim i rodiljnim dopustom, dodatni dopust iz roditeljskog ureda djeteta- raspodjela naplate naknade u gotovini i transferi s specifikacijom odgovarajuæeg bankovnog raèuna- ugovaranje ugovora s strancima,- obraèun i ispis poreznih prijava,- generiranje HR dokumenata kao ugovora o radu, aneksa ugovora,- priprema informacija za PFRON i pomoæne ispise za DEK-II i DEK-I-0,- arhiviranje HR obrazaca,- namirenje naknada zaposlenih u inozemstvu.Modul za ljudske resurse i plaæe dodatni je posao, kao i usluga za kreditne i kreditne fondove. Va¾no je povezati ga s planom Comarch ERP XL s Comarch ERP Altum sustavom, s mobilnim aplikacijama: Comarch ERP e-Pracownik i Comarch ERP Mobile Fleet. Pravilno uvoðenje informacija u Optima sustav omoguæit æe dobru organizaciju HR odjela i tajni¹tva. Modul suraðuje s planom platitelja, koji æe biti kupljen za obavljanje nagodbi sa Zavodom za socijalno osiguranje.