Noaena medicinska pomoae u var avi romeromski

Pretpostavimo da nam treba hitna lijeènièka pomoæ. Ne tako da on reagira na svoje tijelo, nego zato ¹to osjeæamo veliku nevolju s prirodnom psihom.Irelevantno je jesmo li volontirali za psihijatra, ili na¹e najmilije za na¹e ¾ivote ili zdravlje. U svim sluèajevima, posjet psihijatru, ba¹ kao iu uspjehu jada svakom novom struènjaku, zahtijeva odgovarajuæe pripreme.

Prvi posjet psihijatru je prvo razgovarati s ljudima. Mi æemo zahtijevati da isprièamo o vlastitim problemima, kada su poèeli, kako smo ih prepoznali i ¹to oni uzrokuju. Trenutak probijanja, sposobnost povjerenja stranom karakteru od bolesti koje nas muèe, daleko je od te¹koæa. Stoga razmislite o tome ¹to trebamo dati lijeèniku. Mi se ne ¾alimo na sjeæanje kako bismo sakrili neke od na¹ih pritu¾bi od psihijatra, naprotiv. Da bi nam lijeènik mogao u potpunosti pomoæi, on mora znati ¹to je vi¹e moguæe bilo koji trenutak vezan uz pojavu njegovih problema, pa æe se morati sjetiti svih moguæih èinjenica vezanih uz psiholo¹ke ¾eljeznice. Ne treba nas iznenaditi ako psihijatar izrièito zatra¾i razgovor s bliskim èlanovima obitelji i ljudima u svijetlo vrijeme.

Prije prvog susreta s psihijatrom potrebno je pregledati trenutnu prehranu, lijekove i tretmane. Primjerice, akutno trovanje metilnim alkoholom ili velike infekcije mogu uzrokovati depresiju, ozbiljan nedostatak vitamina B1 mo¾e prouzroèiti psihozu, nedostatak B12 uzrokuje pospanost i zablude, kroniènu bol i buku, a takoðer se mo¾e govoriti o fizièkoj preosjetljivosti i emocionalnim promjenama. Psihijatar, na kraju dobivanja va¾ne i potpune slike o zdravstvenom stanju pacijenta, mo¾e odluèiti poslati osobu koja se lijeèi na posebne testove. Ono ¹to se visoko mo¾e prepustiti neurologu ili internistu, takoðer mo¾e biti potrebno pregledati prirodu i urin. Na kraju mnogih sluèajeva bit æe potrebno izvr¹iti skeniranje glave, koje æe prikazati punu sliku o moguæoj novosti u obliku lubanje.