Obuku zaposlenika kao kod strukturnih rashoda

Obuka se predstavlja kao nastava za stjecanje, dopunjavanje ili pobolj¹anje struènih vje¹tina i vje¹tina potrebnih za rad odreðene ustanove. Osoblje treninga su obièno cameral teèajevi, s relativno niskim pohaðanjem, buduæi da u njima sudjeluje najvi¹e trideset ljudi. Sada¹nji broj sudionika automatski vraæa velièinu ¹kolskog razreda, a to udru¾ivanje nije bez smisla. Pa, obuka osoblja takoðer je oblik obrazovanja, ali nije namijenjena djeci i mladima, nego odgovornim osobama. Postoji nekoliko metoda obuke, ovisno o znaèajkama kategorizacije:

https://hforte.eu/hr/Hallu Motion - Učinkovito rješenje za haluk bez operacije!

otvoreni treninzi - otvoreni su za praktièno sve zainteresirane, a sudjelovanje u njima je dodatno, iako poduzetnici mogu upravljati svojim gostima i na ovom modelu obuke kadrova, koji pokriva i podruèje tro¹kova sudjelovanja. Poljska agencija za razvoj poduzetni¹tva (PARP trenutno provodi dru¹tvenu kampanju Ulaganje u osoblje, ¹to govori o stalnom pobolj¹anju kompetencija zaposlenika i osigurava internetsku bazu podataka s ogla¹avanjem o problemu dostupnog otvorenog treninga.zatvoreni treninzi - organizirani su u smislu potreba drugog entiteta (npr. obuka osoblja iz odreðene tvrtke, a zainteresirani su dovedeni do prevoðenja ove metode od strane vlasnika, tj.interne obuke (in-house training - zavr¹iti uz podr¹ku vlastitog osoblja za obuku odreðenog ureda za zapo¹ljavanje;vanjsko osposobljavanje - njihovo izvoðenje organizator, koji je dom posla, ustupi specijaliziranim tvrtkama za obuku. Postoji tzv registar tvrtki za osposobljavanje (tj. nejavnih subjekata koji provode izvan¹kolsko obrazovanje na temelju posebnih propisa, koji provode obuku za tra¾itelje i nezaposlene koji se financiraju iz masovnih metoda. Ove ustanove podlije¾u upisu u registar tvrtki za osposobljavanje koje provode vojvoðanski uredi za rad.