Ovo je podrueje opasnosti

Za poèetak, to se mo¾e dogoditi u eksplozivnoj sferi, tj. Sadr¾i plinove, pare ili pra¹inu. I tako ¾ivi od istine u kemijskim poduzeæima, rezervoarima, rafinerijama, elektranama, trgovinama boja, kemijskim postrojenjima, tvornicama cementa i mnogim novim u kojima se bira pra¹ina ili proizvodi u prahu.

Buduæi da u odreðenim zemljama Europske unije veæ dugi niz godina, sigurnosni propisi su se znaèajno razlikovali jedni od drugih, oni su takoðer bili velika prepreka u promjeni robe, odluèeno je da ih se uskladi, dolazeæi na ureðaje koji se nalaze u ranjivim zonama tzv. ATEX oznake.

©to su ATEX oznake?Ova tvrtka je pokrivena detaljnim zahtjevima, podacima u pravnom aktu Europske unije, koji moraju biti ispunjeni za svaki proizvod koji se koristi u podruèjima u kojima postoji opasnost od eksplozije. Zahtjevi koji se ne razumiju ovim pravilima mogu se organizirati interno u jednoj dr¾avi èlanici EU-a, ne mogu se razlikovati od pravila EU-a i ne mogu pogor¹ati zahtjeve.Sva oprema namijenjena praksi u stanovima pod rizikom od eksplozije mora imati oznaku u skladu s modelom koji je uvela direktiva. Ove oznake sadr¾e niz simbola koji definiraju razlièite parametre potrebne za ove alate. I samo:Dajuæi proizvodu CE oznaku, proizvoðaè izjavljuje da ovaj proizvod ispunjava osnovne zahtjeve direktive.Prostori u kojima su eksplozivni rizici podijeljeni na povr¹inu opasnosti. Oznaèavanje opasne zone upuæuje na opasnost i njezinu velièinu:- plinska i tekuæa zona, a njihove pare su oznaèene slovom G- zona zapaljive pra¹ine - slovo D.Zatim su ureðaji otporni na eksploziju podijeljeni u dvije skupine:- obitelj A je ureðaj za podatke o ulozi u rudnicima,- skupina II su alati namijenjeni za aktivnosti na volumenu u poljima koja su ugro¾ena eksplozijom plinova, tekuæina ili pra¹ine.Sljedeæa klasifikacija odreðuje stupanj nepropusnosti kuæi¹ta ureðaja i snagu u koju mo¾e pasti.Kao rezultat, odreðuje se temperaturni razred, tj. Maksimalna temperatura povr¹ine na kojoj se mo¾e naèiniti ureðaj.Koje su prednosti kori¹tenja ATEX znaka:- osiguranje sigurnosti u industrijskim toèkama,- ogranièavanje ekonomskih gubitaka od potencijalnih prijetnji ili neuspjeha,- smanjenje zastoja u provedbi,- osiguravanje potrebne kvalitete ureðaja.