Poremeaeaji mentalnog zdravlja djece

Mentalni poremeæaji mogu obavljati ¾ene bilo koje dobi. Lijeènici su alarmantni da se na to ¾ali gotovo 20 posto djece ¹kolske dobi. Kako otkriti mo¾e li se va¹e dijete nositi s mentalnim poremeæajima?

https://neoproduct.eu/hr/make-lash-ucinkovit-nacin-da-maksimalizirate-uzicu/

Prije svega morate znati da se svi poremeæaji u dojenèadi mogu pojaviti u novo doba. Neke od njih se èe¹æe javljaju u ranom djetinjstvu, druga je karakteristièna za pred¹kolsku dob, dok se u ¹koli otkrivaju potpuno novi poremeæaji. Razvojne abnormalnosti su vrlo dinamiène, a njihovi se simptomi s godinama mijenjaju.

Anksiozni poremeæaji, koji se otkrivaju u tri sfere, vrlo su te¹ki. Najva¾nija meðu njima je sektor subjektivnih iskustava koji rezultira u onome ¹to dijete ima u jednostavnom umu. Druga sfera je somatska sfera, koja je povezana s posljednjim, ¹to je dijete u svom tijelu. Somatski simptomi ukljuèuju drugu vrstu boli (npr. Trbuh ili glavobolju, pa èak i povraæanje i nesvjesticu. Dijete takoðer mo¾e znaèiti nespremnost na hranjenje i uranjanje u noæi. Posljednja sfera odnosi se na djetetovo pona¹anje i pridaje se crnom pona¹anju. Dijete mo¾e zavr¹iti kontakt s vr¹njacima s prijateljima i postati jo¹ povuèenije.

Kako trebate iæi kod psihijatra s va¹im djetetom? Uvjet za borbu specijalista je pona¹anje djeteta koje odstupa od iznosa. Na¹ mladi psihijatar u Krakowu preporuèuje djecu, za koju je bolest odgovorna za lijeèenje bolesti. Zahvaljujuæi dogaðaju u aktivnostima s djecom i velikoj kolièini empatije, konzultacije s na¹im lijeènikom neæe biti stresno za va¹e dijete. Zahvaljujuæi najmodernijim metodama u polo¾aju s djecom, na¹ djeèji psihijatar ne samo da æe dijagnosticirati problem, nego æe se i potruditi da ga brzo rije¹i, dajuæi djeci radost djetinjstva.