Problem spolnog odgoja

Dr Farin Man

Seks je najbolja aktivnost u ¾ivotu svakog zaposlenika. Zato se nemojte sramiti takvih djela. Na¾alost, sve se vi¹e ¾alimo na ¾elju za seksom. Kroz posljednju majèinu malu i odnos izmeðu nas i na¹eg partnera ili partnera postaje sve gori. Pa kako se boriti s posljednjim?

Ovdje je najva¾nije pronaæi uzrok takvog oklijevanja. Svaki problem ima svoj uzrok. Razmislimo o tome kada ne ¾elimo seksati. Vjerojatno postoji ¾ivot, a to je u kombinaciji s osnovnim incidentom u na¹em stanu. Mo¾da smo izgubili posao, a za pro¹lost su zaboravili na vlastite snage i ne ¾elimo ni¹ta uèiniti. Ako se to dogodi, trebamo popraviti ovu toèku. Kada pronaðemo novi posao za sebe, odmah æemo se osjeæati bolje. Meðutim, ako èinjenica seksualne nesklonosti definitivno ne proðe, to mo¾e biti vrlo razlièit razlog. Mu¹karci èesto ne ¾ele preporuèiti takve radove jer ih ometa kondom. Trenutno smo uvijek na trgu kako bismo do¹li do gotovo neprimjetnih kondoma. Dovoljno je kupiti ih. I dalje mo¾ete pomoæi s nekim mazivima. Dostupne su, primjerice, na gel stranicama. Zahvaljujuæi njima, osjeæaji do¾ivljeni tijekom seksa bit æe mnogo ugodniji. Tada æe nas uèinkovito potaknuti na nastavak seksualne aktivnosti. Osim toga, mo¾emo isprobati i nove metode kontracepcije. U zemlji to nisu samo kondomi. A ako pronaðemo odgovarajuæu kontracepciju za sebe, zasigurno æemo mnogo dobiti na posljednjoj.

Na¾alost, kada oklijevanje prema seksu neæe nestati, vrijedi iæi s njom pravom struènjaku. Meðutim, takav nedostatak je seksolog Krakow. Odluèimo se za lijeènika. Da imamo potpuno normalnog lijeènika koji æe nam pomoæi. Zato se nemojte sramiti takvih posjeta. Lijeènik - seksolog mo¾e nam pomoæi da utvrdimo toèan uzrok njezinih problema. Zahvaljujuæi tome moæi æemo ga sami eliminirati. A posebno o tome kako to uèiniti lako. Seks bi trebao biti iznimno va¾an dio va¹eg doma. Zahvaljujuæi tome, mo¾emo se pribli¾iti ostatku osobe. I nije vrijedno toga uklopiti.

Recimo da mo¾emo otiæi pravim struènjacima s bilo kojom temom. Ako je ovo posljednji put da nemamo volje za seksom, razmislimo o tome koji je vjerojatno posljednji uzrok. Ako je ne poznajemo ili ne pronaðemo, idemo kod seksologa koji nam mo¾e pomoæi u ovoj ulozi. Zahvaljujuæi tome, odmah æemo pobolj¹ati na¹e zdravlje i dobrobit.