Promjena odredbi ugovora na odredeno vrijeme

Uspjeh neke trgovine èesto je odreðen sluèajno¹æu i mirnom sluèajno¹æu. Vlade koje je vlada uvela u operativne propise obièno su za neke Bo¾ji dar, s prokletstvom za druge.

Primjer je vjerojatno obveza registracije prodaje artikala i usluga uz pomoæ blagajne, zakljuèenih prije nekoliko godina. Nije va¾no, ili postoji frizer, trgovac, ljekarnik ili automehanièar. Za pru¾ene usluge, kupcu treba izdati raèun, inaèe morate imati moguænost plaæanja sankcija.

Takvu situaciju sa znatnim zadovoljstvom sigurno su ispunile tvrtke koje prodaju fiskalne ureðaje. Potra¾nja za njima rasla je brzo, buduæi da su mnogi poduzetnici bili prisiljeni skupljati blagajne. Rad ovih ureðaja se umno¾io u kratkom vremenu i te¹ko je do danas. Provoðenje mnogih gospodarskih aktivnosti zahtijeva kupnju fiskalnih iznosa.

Nedavno je dobar primjer situacije u kojoj jedna odluka, jedna prièa o kojoj se radi, svakako znaèajno utjeèe na profitabilnost bilo kojeg posla.

Iz tog dijela, nakon uspostave ovih propisa, na tr¾i¹tu blagajne moglo bi se utvrditi znaèajno poveæanje konkurencije. Meðutim, tvrtke koje su veæ bile nekoliko godina bile su velika prednost jer su u ovom trenutku u stanju napraviti pravu vrijednost i uzeti oèekivanja klijenata.

I za¹to je na taj naèin uvedena obveza da se uvedu fiskalne blagajne? Da ne zna¹ ¹to tra¾iti, radi se o novcu. Dr¾ava je ¾eljela smanjiti velièinu sive zone, ¹to je u Poljskoj vrlo znaèajno. Mnogi menad¾eri nisu prezentirali primitke na¹im korisnicima (osobito tvrtkama koje pru¾aju nove usluge i sve svoje prihode su uzimali u valuti za sebe.