Raeunovodstveni program za malo poduzeaee

Moderni programi raèunovodstva i fakturiranja, koji se temelje na sustavu Windows, vrlo su funkcionalni i intuitivni za kori¹tenje. Meðutim, uvijek postoji grupa korisnika koji umjesto mi¹a rotiraju kartice izmeðu razlièitih polja primjene. Postoje i tvrtke ili poduzetnici koji ne ¾ele ulagati u moderna raèunala. Za njih je na odgovarajuæi naèin stvoren program Comarch Klasyka, koji nudi sva nova rje¹enja i moguænosti u klasiènom grafièkom obliku.

Comarch klasika je funkcionalan HR i plaæe program. Nudi moguænost poravnanja robnih marki na pojednostavljenom i izvrsnom raèunovodstvu. On æe obaviti potpuno upravljanje skladi¹tem, zajedno s registracijom komercijalnih operacija, te u stranim valutama. Aplikacija je odgovorna za bilo koji broj skladi¹ta, rukovanje avansnim raèunima, internu prodaju i kupnju.

Modul Invoice omoguæuje unos dugih, 160 znakova robnih imena. Ima bazu podataka banaka koje se mogu koristiti za izvr¹avanje transfera. Radi s fiskalnim pisaèima.

Drugi element plana je modul plaæa. Omoguæuje voðenje evidencije o dosjeima zaposlenika, pripremu popisa tr¾i¹ta i izraèunavanje zarade. Va¾no je vidjeti odsutnost i dopust zaposlenika. Ovaj element daje i za obuku poreznih prijava PIT-4, PIT-11, PIT-40, PIT-8A, PIT-8B, IFT-1 i ZUS, kao i generiranje transfera Poreznoj upravi.

Za korisnike, proizvoðaè je pripremio poseban prijedlog migracije za nove verzije programa, koristeæi Windows okru¾enje. Tada mo¾e imati iznimno zanimljivu ponudu, s obzirom na èinjenicu da se a¾uriranje mo¾e sastojati od 40% popusta, a najnovija verzija aplikacije predviðena je na temelju razlièitih tehnologija, a ukljuèuje i ¾eljene ¾eljeznice u propisima, koji iz niza razloga ne mogu doseæi klasièna skupina.