Registarska blagajna

Na kupce blagajne, ili stro¾e odgovarajuæi na vlasnike tih ureðaja, postoje mnoge obveze koje proizlaze iz zakonskih odredbi. Blagajne su posebna vrsta ureðaja povezanih s njihovom poslovnom djelatno¹æu, èija je uporaba strogo regulirana novim zakonima i odlukama. Niti jedan od ureðaja koji se koriste u tvrtki, kao ¹to su raèunala, telefoni ili èak specijalizirani proizvodni strojevi, nisu obogaæeni takvim brojem ciljeva kao ¹to su blagajne.

https://neoproduct.eu/hr/hallu-motion-ucinkovit-nacin-da-se-rijesite-haluksa-bez-operacije/Hallu Motion Učinkovit način da se riješite haluksa bez operacije

Odmah nakon kupnje blagajne, morate napraviti porez u poreznom naslovu. Ured æe dati jedinstveni broj na blagajni. Obvezno je sudjelovati u stalnom tipu kako bi se stavila toèka na bilo koju od kori¹tenih blagajni, svaki od njih æe dobiti drugaèiji jedinstveni broj. Sljedeæa stvar je fiskalna blagajna, koju mo¾e uzeti samo ovla¹teni servis. Krakovske financijske blagajne, dakle, ne samo mjesto prodaje, nego i ovla¹teni servis. Vrijedno je potpisati ugovor o servisiranju svih financijskih sredstava u poduzeæu sa samom uslugom, daleko u pozadini u kojoj su kupljeni fiskalni ureðaji. U poreznom uredu morate dostaviti servisne podatke koji su odgovorni za gotovinu u odreðenoj tvrtki. Porezna uprava bi takoðer trebala govoriti o promjeni blagajne. U sluèaju kvara, ista odabrana usluga je kompetentna za pobolj¹anje blagajne, a ista usluga mo¾e upravljati svim promjenama u umu ureðaja. Prilikom registracije prodaje na blagajni, bilo da se radi o proizvodima ili uslugama, potrebno je izdavati periodiène fiskalne izvje¹taje. Obièno su to dnevna, mjeseèna i godi¹nja izvje¹æa, a rjeðe tromjeseèno. Nedostatak izvje¹æa mo¾e utjecati na izricanje novèanih kazni vlasniku blagajne. Prilikom kori¹tenja blagajne trebate imati redovitu provjeru, koju mo¾ete obaviti barem jednom odabranom uslugom. To je posljednje posebno va¾no, jer kazne za neuspjeh revizije blagajne mogu nesumnjivo biti velike za poduzeæe. Cjelokupnu dokumentaciju u kombinaciji s blagajnom, u ovoj stavci blagajne, periodiène fiskalne izvje¹taje treba èuvati zajedno sa specifikacijom tvrtke. Ured mo¾e provjeriti sve dokumente i za neko vrijeme nakon zavr¹etka kori¹tenja blagajne ili èak i nakon aktivnosti. Prilikom zatvaranja tvrtka bi trebala imati posljednju obvezu vlasnika koji ¾eli - èitati fiskalnu memoriju, koja vjerojatno postoji samo od strane stranice.