S prevesti na poljski

Mo¾da najkarakteristiènija zabluda o radu prevoditelja je da postoji doslovni prijevod izmeðu bilo kojeg dva jezika, ¹to rezultira jednostavnim i manje automatskim prijevodom. Na¾alost, stvarnost je sasvim obrnuta, a postupak prevoðenja gotovo uvijek ima u izobilju, kako sluèajno, tako i èesto nehotièno mije¹anje idioma i naèina kori¹tenja oba jezika. toène znanstvene skupine i pogre¹no pretpostavljaju da postoje bliske veze izmeðu odreðenih datuma i kretanja na novim jezicima. Dodatni nesporazum je zakon da postoje nepromjenjivi oblici prijevoda koji se mogu duplicirati kao u kriptografiji.

U radu prevoditelja nije rijeè samo o nereflektirajuæem kodiranju i dekodiranju izmeðu izvornog i ciljnog jezika koji koriste rjeènik kao znanstveno pomagalo, jer rad autora prijevoda nije slièan prevoditeljskom funkcioniranju. Ponekad moramo graditi pomoæu strojnih prijevoda (takoðer poznatih kao automatski ili kompjutorizirani prijevodi, tj. Tekstove koji se automatski prevedu raèunalnim programom. Iako tehnologija prevoditelja uvijek modernizira i implementira inovativna rje¹enja, ovo razumijevanje stroja jo¹ uvijek ne predstavlja zadovoljavajuæu razinu. Unatoè tome, sve se vi¹e koristi softver ogranièenog raèunalnog prevoðenja (CAT koji pojednostavljuje postupak prevoðenja od strane prevoditelja.

Nije te¹ko naæi praktikante u dugim gradovima poput Var¹ave, iako je odustajanje komplicirano zanimanje koje autor ¾eli prevesti velikim znanjem, velikom predano¹æu i sadr¾ajnom pripremom. Postoje, meðutim, stilske i interpunkcijske razlike izmeðu jezika koji su podlo¾ni prevoðenju, ¹to, osim ¹to komplicira postupak prevoðenja. Meðu jeziènim problemima engleskog prevoditelja tzv lingvistièke smetnje, tj. nesvjesno kombiniranje obilje¾ja primarnog i ciljnog jezika u naizgled sliènih pojmova (npr. engleski pridjev patetièan ne znaèi patetièan, samo patetièan. Ponekad rijeèi iz razlièitih jezika zvuèe gotovo jednako, poma¾u im da govore govore dijametralno razlièite, tako da prevoditelj ¾eli biti kvalificiran ne samo u lingvistièkom smislu, veæ iu smislu poznavanja kulturnih postignuæa korisnika odreðenog govora.