Sigurnosna pravila primjenjiva tijekom zimskih praznika

Atex usisavanje pra¹ine, ili usisavanje pra¹ine zajedno s ATEX pravilom (ATmosphere EXplosible je sve popularniji dogaðaj u podruèju zdravlja i sigurnosti, a ATEX direktiva je zakonska regulativa Europske unije, koja govori o standardima koje moraju zadovoljiti proizvodi uvedeni u opasnim podruèjima, uglavnom izlo¾eni za eksplozije.

http://dipservice.com.pl/flexa-new.eu/hr/

Trenutno svi ureðaji pripremljeni na temelju Europske unije trebaju biti opasni u suradnji s ATEX savjetima. Prije svega, ATEX nameæe vrstu materijala koji se koristi i, ¹tovi¹e, kori¹tenu konstrukciju. Ureðaji koji primjenjuju ovaj princip oznaèeni su CE simbolom. Proizvoðaè proizvoda dostupan je za razvrstavanje opasnosti i dodjeljivanje oznaka za odreðeni proizvod. Kolektori pra¹ine su ureðaji koji se ¹iroko koriste u ovom sektoru. Uglavnom osiguravaju skladi¹tenje finih èestica pra¹ine. Izmeðu ostalog, koriste se u obradi metala za bru¹enje, doradu odljevaka, pjeskarenje, poliranje. Sakupljaèi pra¹ine primjenjuju se i na obradu drveta, toènije na ekstrakciju pra¹ine i rukovanje pra¹kastim materijalima, uglavnom kemijskim prahovima. Postoji èitav postupak procjene sukladnosti rezultata u kontekstu eksplozivne sigurnosti. Èesto takvu procjenu provodi neovisno prijavljeno tijelo. U sezoni takvog ocjenjivanja sukladnosti, izraðuje se sva tehnièka dokumentacija koja sadr¾i izmeðu popisa direktiva s kojima je ureðaj ispravan, popis dokumenata koji su uzeti u obzir tijekom rada ureðaja. Dokumentacija treba sadr¾avati i sadr¾avati sljedeæe podatke: skupinu i kvalitetu ureðaja, maksimalnu povr¹insku temperaturu ureðaja, primjenu za¹tite od eksplozije. ATEX bi trebao biti prilagoðen zahtjevima velikog ureda i osigurati granice djelotvornim, logistièkim i ljudskim resursima. Tro¹ak primjene ATEX direktive relativno je jednostavan u usporedbi s prijetnjama uzrokovanim eksplozijama.