Siva zona u mozgu

Velièina sive ekonomije u Poljskoj je veliki problem. Od tada se na¹a zemlja bori s njom, sa svojim bogatim uèincima. Meðutim, mi smo prilièno dobri u toj pozadini u koliziji sa svojim zemljama biv¹eg istoènog bloka, ali u daleku Europu ima puno cijele faze.

Vjerujem da siva ekonomija neæe eliminirati represivne mjere, kao ¹to su kazne za nepostojanje posnet revo blagajne. Jedina procedura je edukacija javnosti, a to je dosljedna svijest da u grupi ostvarujemo i da je ono ¹to je dobro za zajednicu i da nam donosi koristi. Ono ¹to je iznimno potrebno kako bi se povratilo povjerenje onih koji slu¾e dr¾avi - mnogo se govori, uglavnom u buntovnim sredinama, da nas dr¾ava li¹ava. Poduzetnici koji ovu tezu progla¹avaju prepoznaju da ne primjeæuju velike infrastrukturne investicije, zbog èega nas ¹ale na poljskim cestama potpuno dijele na vijesti. Slièno tome, politièari koji predstavljaju takvo pona¹anje. Neodgovorno propovijedanje populistièkih slogana ne ispunjava mnogo odgovora, osobito meðu mladima koji su odu¹evljeni svojim odlaskom, a ne razmi¹ljaju o tome ¹to se zapravo skriva iza njih.Praksa uèi da æe nepo¹teni poduzetnici uvijek pronaæi posljednju metodu za zaobila¾enje sustava. ©tovi¹e, postoji podr¹ka va¾ne skupine na¹ih korisnika koji, unatoè dru¹tvenim kampanjama, raèunajuæi na to da stvaraju naviku prikupljanja raèuna, jo¹ uvijek imaju poreze poput razbojnika i jedan raèun kao nepotrebno smeæe. ©to je sa sada¹njom èinjenicom da æe vlada odrediti visoke kazne za nepostojanje fiskalne blagajne, jer æe zahtjevi tih posljedica biti neuèinkoviti?Usprkos tome, kvaliteta nije tako lo¹a, kao ¹to je va¾no na temelju gornjih zapa¾anja. Povjerenje Poljaca u brak takoðer raste jedni u drugima - ovaj proces je spor i nepravilan, ali s obzirom na ovih dvadeset i ¹est godina, misao je jednostavna. Mislim da æe se s ekonomskim i psiholo¹kim tokom zemlje sve manje i manje zaposlenika usredotoèiti na vladavinu kratkoroène dobiti, a sve vi¹e - na elementarnu iskrenost. Èak i ako doðe do sudara, poput posljednje promjene vlasti, to ne mijenja èinjenicu da smo mudra, iako vrlo iskusna nacija, i da neæemo uni¹titi ono ¹to smo izgradili nakon 1989. godine.