Ugostiteljska tvrtka

http://hr.healthymode.eu/african-mango-najbolja-potpora-vasem-mrsavljenju/African Mango najbolja potpora vašem mršavljenju

Svaki poduzetnik, u sadr¾aju va¾eæeg raèunovodstvenog akta, du¾an je voditi evidenciju o imovini dru¹tva. Takva registracija je registracija stalnih sredstava.

Stalna sredstva tvrtke su: zemlji¹te, pravo trajne plodnosti zemlji¹ta, zgrade i graðevine, strojevi, prijevozna sredstva, oprema i drugi ureðaji, èija cijena u fazi stjecanja prelazi iznos od tri tisuæe pet stotina zlota i zahtijeva ¾ivot u suvlasni¹tvu ili u vlasni¹tvu poreznog obveznika ili tvrtke. Obveza upisa imovine u registar stalnih sredstava traje u svibnju, kada je preuzeta.

Evidencija o dugotrajnoj imovini mo¾e ¾ivjeti u poslu kupljenom na oglasnim ploèama, na tiskanim ugovorima s pravim naslovima s raèunala, na ruèno izraðenim ugovorima s nacrtanim stolovima ili u bilje¾nicama bez odgovarajuæih tablica, ali unosi moraju imati sve potrebne podatke za registraciju. Uvjet je ruèno ispuniti dokument u tvrtki.

Stalna sredstva evidentiraju se na temelju dokumenata koji potièu poèetnu vrijednost uplaæenih sredstava. Tablica za registraciju stalnih sredstava treba imati: redni broj, datum kupnje i vjenèanja za potro¹nju, podatke koji potvrðuju kupnju, opis osnovnog sredstva, simbol klasifikacije osnovnih sredstava, poèetnu cijenu, stopu amortizacije (ovisno o broju godina, iznos amortizacije, poèetna vrijednost, tekuæi iznos otpisa amortizacije i datum kasacije s moguæno¹æu preuzimanja. U prodajnom uspjehu mjere unesite datum prodaje, ako je osnovno sredstvo uni¹teno, prilo¾ite izvje¹æe o likvidaciji. Spominjuæi Zakon koji je na snazi, tvrtka mora preuzeti sve dokumente koji potvrðuju stjecanje stalnih sredstava.