Woronowicz bohdan t terapija ovisnosti povratak na zdravlje

Neki vjeruju da je pogre¹no misliti da su drugi oblici ovisnosti povezani samo s nesputanom konzumacijom psihoaktivnih tvari. A za milijune ljudi stalna ovisnost postala je trajno vlasni¹tvo s raèunalne platforme. Ovisnost s Interneta raèuna na svakodnevno, mnogo sati pregledavanja World Wide Web stranica i opse¾nog rada na razlièitim dru¹tvenim mre¾ama. To je korisno za korisnika ne samo nagla¹avanjem (odvajanjem od problema svakodnevnog ¾ivota, veæ je i pejorativno za svoj rad u stvarnosti.

Fenomen je jo¹ uvijek relativno novÈesto, ovisnost s Interneta uzrokuje poremeæaje u psihofizièkoj industriji i smanjuje sposobnost interpersonalne komunikacije i ekonomskog oblika pojedinca. Iako je ovisnost o internetu jo¹ uvijek relativno razlièita pojava u Poljskoj i jo¹ uvijek nedostaje novca za financiranje ozbiljnih istra¾ivanja ove bolesti, onda neki podaci gledaju na gigantsku skalu ove komplicirane pojave. Lijeèenje patolo¹ke preokupacije virtualnim svijetom je slièno kada se radi o lijeèenju drugih ovisnosti. Prvi korak je potvrditi problem zlouporabe internetskih resursa. Zatim, i morate poku¹ati ogranièiti kori¹tenje WWW kartica.

Kako reagiraju pacijenti?Umjerenost je potrebna u èitavim dijelovima ¾ivota. U ovom uspjehu ovisnost se stvara tamo gdje postoji zdrav razum. Psiholo¹ke posljedice ometanja vremenskih razmjera vezanih uz vrijeme provedeno na internetskim dijelovima su poremeæaji neverbalne i verbalne komunikacije i depresija uzrokovani nedostatkom mije¹anja s internetom. Ovisnici se sustavno povlaèe iz dru¹tvenog ¾ivota. Virtualni svijet postaje njihova imaginarna ravnina postojanja. Nerealizirani resursi u potpunosti zahtijevaju vrijeme, ponekad uznemirujuæi prirodni dnevni ciklus opu¹tanja i trajanja. To je vrlo te¹ko za ovisnike, jer stvara vi¹e labilne koncentracije hormona, glukoze i drugih tvari va¾nih za pravilno funkcioniranje sustava. Internet ovisnost utjeèe na mu¹karce u svim dobnim skupinama. Stoga trebate kontrolirati kolièinu vremena provedenog na mre¾i, tako da ne morate biti neto-korisnik od svog korisnika Interneta.